Baggrund og idegrundlag

I BOSAM koncentrerer vi os om at betjene beboerrepræsentationer og afdelingsbestyrelser i private og almene udlejningsejendomme.

Som forening er det BOSAMs formål at varetage lejeres interesser både når det konkrete tvister mellem en lejer og en udlejer, og når det handler om at yde indflydelse på udformningen af lejelovgivningen.

Vi tror på beboerdemokratiet og arbejder for, at lovgivningen giver størst mulig beslutningskompetence til den enkelte beboerrepræsentation og afdelingsbestyrelse i spørgsmål om ejendommens drift.

BOSAM blev stiftet den 7. februar 2000 af en række beboerrepræsentationer, som ikke kunne finde nogen anden lejerforening med tilstrækkelig høj service, og som ville yde en bistand med den kvalitet, som en velfungerende beboerrepræsentation bør kunne forvente.

Beboerrepræsentationer for knap 5.000 lejemål var med til at stifte BOSAM i år 2000. Siden er det hvert år gået stærkt fremad, og vi har en målsætning og forventning om, at vi inden for en overskuelig fremtid vil runde 10.000 lejemål inden for den private og almene udlejningssektor.

BOSAM er en tværpolitisk forening, hvilket afspejles i foreningens bestyrelse, hvor folk med personlig tilknytning til hele det politiske spektre har sæde. Alle er enige om, at det i spørgsmålet om lejeres vilkår ikke er partifarven, men alene de fælles interesser for lejere, der tæller.

BOSAMs ledes af en bestyrelse af beboerrepræsentanter, der vælges på foreningens årlige generalforsamling. Stemmeret på generalforsamlingen har beboerrepræsentationer og afdelingsbestyrelser fra alle de ejendomme, der er tilknyttet BOSAM. Stemmerne vægtes efter den enkelte ejendoms størrelse.

Et særkende ved BOSAM er, at det ansatte personale ikke kan vælges til bestyrelsen – eksempelvis kan formanden ikke ansættes som forretningsfører. Det er vigtigt for BOSAM hverken nu eller i fremtiden at kunne blive konfronteret med påstande om “demokratisk underskud”.

Hos os er det åbne og meningsfyldte demokrati med særlig fokus på seriøs sagsbehandling af høj kvalitet det absolutte omdrejningspunkt!